Co za dużo to….

Co za dużo to niezdrowo,

Stare i pełne mądrości powiedzenie jak widać tyczy się różnych sfer naszego życia a czasem i także sfer związanych z biznesem.

Brak umiaru, brak rozsądku mogę prowadzić do odwrotnych niż oczekiwane efektów. Każdy kto zakłada emisję reklamy musi się też liczyć z tym, że liczba klientów w jego placówkach wzrośnie i tu pojawia się pytanie czy jesteśmy na to gotowi. Czy nasi pracownicy są w stanie w właściwy sposób obsłużyć zwiększony strumień klientów. Czy mają wystarczającą wiedzę o sprzedawanych produktach, czy przewidzieliśmy konieczność zarządzanie kolejką i czy mamy przygotowane odpowiednie procedury obsługi klienta?

Poniżej o reklamie której było za dużo:

Reklama z Lisowską wyemitowana prawie 25 tys. razy

Jak do­no­si ma­ga­zyn „Press”, re­kla­mę Media Expert z Ewe­li­ną Li­sow­ską w ciągu mie­sią­ca wy­emi­to­wa­no pra­wie 25 tys. razy.

Źródło: onet.pl

Dane do­star­czy­ła firma ana­li­tycz­ne Nie­lsen Au­dien­ce Me­asu­re­ment we­dług, któ­rej re­kla­mę w dniach 20 li­sto­pa­da – 28 grud­nia wy­emi­to­wa­no do­kład­nie 24,7 tys. razy. „Press” twier­dzi, że firma Media Expert na kam­pa­nię mu­sia­ła wydać ponad 30 mi­lio­nów zło­tych.

Bazą re­kla­my był prze­bój Ewe­li­ny Li­sow­skiej „W stro­nę słoń­ca”. Tekst zmie­nio­no tak aby pa­so­wał do kam­pa­nii re­kla­mo­wej firmy, w związ­ku z czym przez mie­siąc słu­cha­li­śmy hasła „Włą­cza­my ni­skie ceny”.

Czę­sto­tli­wość emi­sji re­kla­my nie spo­tka­ła się z apro­ba­tą te­le­wi­dzów i ra­dio­słu­cha­czy – re­kla­ma była sze­ro­ko kry­ty­ko­wa­na, po­wsta­wa­ły memy, które ją pa­ro­dio­wa­ły, a firma osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ła się ogra­ni­czyć emi­sję.

Głos w spra­wie za­bra­ła także Li­sow­ska, która za­su­ge­ro­wa­ła, żeby na świę­ta lu­dzie wy­łą­czy­li te­le­wi­zor.

Więcej o testowaniu reklam

Więcej o jakości obsługi

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 5 stycznia 2015


  • Udostępnij:

Ostatnio dodane

Głosowanie

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

  • Tak (67%, 137 Głosów)
  • Nie (24%, 49 Głosów)
  • Nie mam zdania (9%, 19 Głosów)

Liczba głosów: 205

Loading ... Loading ...

Najczęściej czytane