Jakość obsługi w e-handlu

Jakość obsługi to element, który zawsze może nas pozytywnie wyróżnić i nigdy nie przyniesie nam strat. O ile nietrafiona reklama, źle przeprowadzona akcja promocyjna może nam czasem zaszkodzić, o tyle wysoka jakość obsługi nigdy nie doprowadzi do takiej sytuacji.

Jak wynika z najnowszych danych publikowanych przez Puls Biznesu nie tylko klienci tradycyjnych sklepów cenią sobie jakość obsługi. Równie ważna jest jakość obsługi w e-handlu.

Kontakt z obsługą i jakość obsługi ma też olbrzymie znaczenie dla klientów sklepów Internetowych.

Więcej w tekście poniżej:

E-sklepy pod ostrzałem negatywnych wpisów

In­ter­ne­to­we skle­py słono płacą za kry­tycz­ne ko­men­ta­rze pu­bli­ko­wa­ne w sieci. Ceną jest utra­ta klien­tów – pisze „Puls Biz­ne­su”.

Źródło: wyborcza.pl
Ponad 36 proc. konsumentów przyznaje, że gdy nie jest zadowolona z usług e-sklepu wystawia mu w internecie negatywną opinię i odradza tam zakupy – wynika z badania serwisu Opineo.pl.

Takie ko­men­ta­rze w sieci zwy­kle są na­sy­co­ne emo­cja­mi i bar­dziej niż same słowa prze­ma­wia­ją do wy­obraź­ni in­ter­nau­tów, a to już pro­sta droga do utra­ty klien­tów i spad­ku licz­by trans­ak­cji. Wg ba­da­nia Opineo.​pl aż 3/4 kon­su­men­tów pod wpły­wem ne­ga­tyw­nych opi­nii zre­zy­gno­wa­ło z za­ku­pów w e-skle­pie.

A sza­cun­ki fun­da­cji Ob­ser­wa­to­rium Za­rzą­dza­nia wska­zu­ją, że pol­skich przed­się­bior­ców może to kosz­to­wać nawet 5,2 mld zł rocz­nie.

Warto więc dbać o bu­do­wa­nie do­brych re­la­cji z klien­ta­mi, a nie sprzy­ja temu utrud­nio­ny kon­takt ze sprze­daw­cą, braki w ob­słu­dze, zła ja­kość to­wa­ru, opóź­nie­nia w wy­sył­ce czy pro­ble­my z re­kla­ma­cją – wy­li­cza „PB”.

A na li­ście naj­więk­szych grze­chów e-sprze­daw­ców przy­go­to­wa­nej przez Opineo.​pl są też: sprze­daż pod­ró­bek, nie­zgod­ność to­wa­ru z opi­sem, anu­lo­wa­nie za­mó­wie­nia, brak moż­li­wo­ści wy­bo­ru ku­rie­ra czy nie­do­trzy­my­wa­nie słowa.

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 17 grudnia 2014


  • Udostępnij:

Ostatnio dodane

Głosowanie

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

  • Tak (67%, 137 Głosów)
  • Nie (24%, 49 Głosów)
  • Nie mam zdania (9%, 19 Głosów)

Liczba głosów: 205

Loading ... Loading ...

Najczęściej czytane