Najlepsze linie lotnicze

Najlepsze linie lotnicze, bardzo ciekawy ranking oparty na dużej próbie badawczej ponad 24 000 ankiet. Wart przeczytania.

 


 

 

Źródło: Onet.pl

http://podroze.onet.pl/najlepsze-linie-lotnicze-2014-roku-wg-pasazer-com/plkl6

Najlepsze linie lotnicze 2014 roku wg Pasazer.com

Wizz Air, Lu­fthan­sa, LOT, Enter Air i Sin­ga­po­re Air­li­nes – to zwy­cięz­cy 11. edy­cji ple­bi­scy­tu „Naj­lep­sza Linia Lot­ni­cza” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez naj­więk­szy in­ter­ne­to­wy ser­wis o te­ma­ty­ce lot­ni­czej Pasazer.com. W gło­so­wa­niu wzię­ło udział ponad 24,5 ty­się­cy in­ter­nau­tów

Zwycięzcy głosowania, które trwało od listopada 2014 r., zostali ogłoszeni 10 lutego podczas wieńczącej plebiscyt gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Organizatorem wydarzenia był Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy wraz z Pasazer.com. Na gali obecnych było ponad 200 osób reprezentujących wszystkie najważniejsze firmy i instytucje sektora lotniczego w Polsce, a także goście z zagranicy.

Wśród prze­woź­ni­ków ni­sko­kosz­to­wych zwy­cię­żył wę­gier­ski Wizz Air. Ta linia lot­ni­cza do­mi­nu­je w tej ka­te­go­rii nie­prze­rwa­nie od pierw­szej edy­cji ple­bi­scy­tu w 2004 roku. Na ko­lej­nych miej­scach zna­la­zły się easy­Jet (3. miej­sce w ubie­głym roku) i Ry­ana­ir, który po rocz­nej prze­rwie po­wró­cił na po­dium.

Naj­lep­szą linią tra­dy­cyj­ną pod wzglę­dem ofer­ty na lo­tach krót­ko­dy­stan­so­wych zo­sta­ła, po­dob­nie jak rok temu, Lu­fthan­sa. In­ter­nau­ci przy­zna­li dru­gie miej­sce PLL LOT (rok temu poza trój­ką), a trze­cie – Tur­kish Air­li­nes (utrzy­ma­na po­zy­cja z 2013 roku).

Pod wzglę­dem ofer­ty na lo­tach dłu­go­dy­stan­so­wych zwy­cię­żył LOT. Rok temu pol­ski prze­woź­nik nie zna­lazł się na po­dium. Dal­sze miej­sca za­ję­ły Emi­ra­tes (ubie­gło­rocz­ny zwy­cięz­ca) i Qatar Air­ways (spa­dek z dru­gie­go miej­sca).

Naj­lep­szym prze­woź­nik czar­te­ro­wym już czwar­ty rok z rzędu zo­stał Enter Air, który wy­prze­dził LOT i Tra­vel Se­rvi­ce. Wśród linii nie­la­ta­ją­cych do Pol­ski pierw­szą lo­ka­tę utrzy­ma­ła linia Sin­ga­po­re Air­li­nes.

– Za naj­więk­sze­go zwy­cięz­cę te­go­rocz­ne­go ple­bi­scy­tu można uznać Pol­skie Linie Lot­ni­cze LOT, które w ze­szłym roku ani razu nie zna­la­zły się na po­dium. W tym roku LOT zdo­był na­gro­dę za trasy dłu­go­dy­stan­so­we, ob­słu­gi­wa­ne no­wy­mi bo­ein­ga­mi 787 Dre­am­li­ner, a w dwóch in­nych ka­te­go­riach zajął dru­gie miej­sce – oce­nia Do­mi­nik Si­piń­ski, re­dak­tor pro­wa­dzą­cy Pasazer.​com.

Czte­ry ko­lej­ne na­gro­dy przy­zna­ła ka­pi­tu­ła ple­bi­scy­tu, zło­żo­na w tym roku z 20 przed­sta­wi­cie­li lot­nisk, in­sty­tu­cji pań­stwo­wych, eks­per­tów bran­ży lot­ni­czej oraz dzien­ni­ka­rzy.

 

Więcej na stronach: www.onet.pl

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 12 lutego 2015


  • Udostępnij:

Ostatnio dodane

Głosowanie

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

  • Tak (67%, 137 Głosów)
  • Nie (24%, 49 Głosów)
  • Nie mam zdania (9%, 19 Głosów)

Liczba głosów: 205

Loading ... Loading ...