Znika kolejna marka

Znika kolejna marka instytucji finansowej, tym razem dotyczy to Meritum Banku. Ten niewielki ale prężny gdański bank zostaje przejęty przez Alior Bank

Poniżej tekst na ten temat:


 

Źródło: Onet.pl

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/alior-bank-przejmie-maritum-bank-spelnil-sie-ostatni-warunek-zawieszajacy-przejecie/n2csh

Alior Bank przejmie Maritum Bank. Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie

Alior Bank przej­mie Me­ri­tum Bank. Sąd za­re­je­stro­wał wa­run­ko­we pod­wyż­sze­nie ka­pi­ta­łu Alior Banku oraz zmia­ny w sta­tu­cie. Tym samym speł­nił się ostat­ni wa­ru­nek za­wie­sza­ją­cy trans­ak­cji na­by­cia Me­ri­tum Banku przez Alior Bank, po­in­for­mo­wa­ła in­sty­tu­cja.

„Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (…) zarejestrował: (i) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.554.980 zł oraz (ii) zmiany w statucie banku polegające na zmianie dotychczasowego § 9a. ust. 1 i 2 statutu banku oraz dodaniu do dotychczasowego § 9a. statutu banku nowych ust. 4-6” – czytamy w komunikacie.

Po re­je­stra­cji przez sąd zmian wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go banku oraz ogól­na licz­ba gło­sów wy­ni­ka­ją­cych z wy­emi­to­wa­nych akcji nie ule­gły zmia­nie. Wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go Alior Banku wy­no­si: 699.783.660 zł, na­to­miast ogól­na licz­ba gło­sów wy­ni­ka­ją­cych z wy­emi­to­wa­nych akcji wy­no­si 69.978.366 gło­sów na wal­nym zgro­ma­dze­niu.

Bank podał, że w związ­ku z re­je­stra­cją przez Sąd Re­jo­no­wy po­wyż­szych zmian speł­nił się ostat­ni z wa­run­ków za­wie­sza­ją­cych okre­ślo­nych w przed­wstęp­nej umo­wie sprze­da­ży akcji Me­ri­tum Bank ICB S.A. za­war­tej przez Bank z In­no­va Fi­nan­cial Hol­dings S.à r.l, WCP Coöper­a­tief U.A. oraz Eu­ro­pej­skim Ban­kiem Od­bu­do­wy i Roz­wo­ju 20 paź­dzier­ni­ka 2014 r.

W lutym br. Alior Bank uzy­skał zgodę Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (KNF) na prze­ję­cie kon­tro­li nad Me­ri­tum Ban­kiem, zaś w grud­niu ub. r. Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów stwier­dził, że pla­no­wa­ne przez Alior Bank prze­ję­cie nie przy­czy­ni się do istot­ne­go ogra­ni­cze­nia kon­ku­ren­cji na rynku i wydał zgodę na do­ko­na­nie kon­cen­tra­cji.

Więcej na stornach: Onet.pl

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 16 lutego 2015


  • Udostępnij:

Ostatnio dodane

Głosowanie

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

  • Tak (67%, 137 Głosów)
  • Nie (24%, 49 Głosów)
  • Nie mam zdania (9%, 19 Głosów)

Liczba głosów: 205

Loading ... Loading ...