Badania ilościowe

 

Badania ilościowe pozwalają uzyskać odpowiedź na pytania „ile?”. O dokładnych miarach określonych parametrów informują badania ilościowe. Polegają na badaniu za pomocą kwestionariusza większej grupy (próby) respondentów, reprezentatywnych dla określonej zbiorowości.

Kwestionariusz dostarcza różnorodnych danych – wskaźników liczbowych, dających się generalizować na populację i pozwalających na przeprowadzenie wnioskowania statystycznego. Kwestionariusze, oparte na opracowanych przez badacza hipotezach dotyczących badanej populacji, pozwalają na wystandaryzowany i kontrolowany pomiar rzeczywistości. Służą one do ustalenia cech wspólnych populacji, odrzucając subiektywne zachowania jednostki.

W badaniach ilościowych nie chodzi o poznanie indywidualnych opinii poszczególnych badanych, a jedynie o poznanie cech wspólnych osobników pochodzących z tej samej populacji. W celu uniknięcia odpowiedzi wykraczających poza standard, kwestionariusz opiera się głównie na pytaniach zamkniętych z kilku stopniową skalą odpowiedzi. Ma to tę zaletę, iż uzyskane informacje w sposób bezpośredni można poddać analizie statystycznej, uzyskując precyzyjną odpowiedź o rozkładzie danej cech w populacji.

Przed przystąpieniem do badań ilościowych niezbędne jest rozpoznanie cech badanej populacji, tak aby możliwe było stawianie hipotez badawczych. W tym etapie projektowania badań ilościowych zazwyczaj stosuje się badania jakościowe. Dzięki nim możliwe jest szczegółowe przebadanie reprezentantów danej zbiorowości, w celu uzyskania jak najszerszych informacji na temat jej zróżnicowania i cech wspólnych. W tym miejscu badania niezwykle ważne jest uzyskanie jak największej liczby informacji o danych jednostkach.

Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, istnieje możliwość takiej konstrukcji kwestionariusza, aby jego standaryzacja nie pociągała za sobą utraty zbyt wielu informacji na zasadzie uśrednień. Większość badań ilościowych realizujemy z wykorzystaniem komputerowo wspomaganych ankiet telefonicznych CATI, wszystkie rozmowy realizowane z wykorzystaniem tej metody są automatycznie rejestrowane, dzięki czemu istnieje możliwość kontroli jakości pracy ankieterów.

Badania ilościowe

 

 

 

 

 

 

Inną techniką realizacji badań ilościowych jest wspomagany komputerowo wywiad Internetowy CAWI. Metodę tą najczęściej stosujemy w przypadku badania satysfakcji klienta lub satysfakcji klienta wewnętrznego. Największym ograniczeniem tej metody jest długość kwestionariusza oraz niewielki procent respondentów, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w projektach tego typu. Wszystkie badania ilościowe i jakościowe satysfakcji klienta wykonywane są zgodnie ze standardami MSPA.

Badania takie realizujemy dla wielu naszych Klientów