Segmentacja rynku

Segmentacja jest określaniem elementów rynku, jednorodnych ze względu na pewne, określone kryteria. Czyli podzielenie rynku na pewne określone grupy nabywców, które w swoim obrębie są dość jednorodne (podobne do siebie).

Segmentacja rynku

P. Kotler wyróżnił cztery podstawowe grupy segmentacji geograficzne, demograficzne, psychograficzne oraz wzory zachowań.

  • Kryteria geograficzne zakładają różne potrzeby i pragnienia ludzi, zmieniające się w zależności od miejsca zamieszkania – efekt różnic kulturowych, norm społecznych, warunków ekonomicznych itp. Kryteria to: region, klimat, wielkość miasta, gęstość zatrudnienia.
  • Kryteria demograficzne zakładają, że zmienne demograficzne charakteryzują populację w obiektywny sposób, kryteria te są często używane z uwagi na łatwość ich rozpoznania i określenia. Typowe kryteria demograficzne to: wiek, płeć, stan cywilny, dochód, zawód, wykształcenie, wielkość rodziny, cykl życia rodziny, religia, rasa, narodowość.
  • Kryteria psychograficzne Różnice psychograficzne dotyczą sposobu, w jaki widzą siebie jednostki. Jest to trudniejsza klasyfikacja, ale należy stwierdzić, że czynniki osobowościowe bardziej różnicują potrzeby klientów niż geograficzne czy demograficzne. Typowe kryteria psychograficzne to: osobowość, styl życia, klasa społeczna.
  • Kryteria wzorów zachowań Chodzi tu o rozróżnianie klientów pod względem szczególnych korzyści, których poszukują w czasie dokonywania zakupów. Kryteria te to: cel zakupu, częstotliwość użycia, postrzegane korzyści, lojalność wobec marki, wiedza o produkcie, nastawienie konsumenta do produktu itd.

 

Badania dotyczące segmentacji i pozycjonowania stanowią podstawę do przygotowania strategii marketingowej. Wyniki uzyskane w wyniku tych badań tworzą swego rodzaju macierz obejmującą informacje na temat zachowań rynkowych Klientów. Informacje te mogą być na bieżąco weryfikowana i uaktualniana aby umożliwić przegląd bieżącej sytuacji na rynku.