Badania jakościowe

Badania jakościowe – ich celem jest poznanie mechanizmów ludzkich postaw i zachowań. Prowadzenie badań jakościowych polega na badaniu niewielkich grup osób. Osoby dobrane są według określonych kryteriów. W trakcie badania wykorzystuje się wiele technik. W tym także wywodzących się z psychologii metod projekcyjnych. Dzięki nim każdy respondent może swobodnie wyrazić własne odczucia. Oceny i skojarzenia (często wcześniej nieuświadamiane). Tych dokładnych, złożonych i dogłębnych informacji nie dałoby się uzyskać w standardowym badaniu ilościowym.

Badania jakościowe nie dostarczają danych na podstawie których można by wnioskować o liczbowych wartościach i parametrach w populacji. Takich jak procenty i rozkłady. W zamian pozwalają na rozpoznanie głębszych motywacji kierujących ludzkim działaniem i zachowaniem. Ujawniają potrzeby. Preferencje i upodobania, a także sprzyjają wniknięciu w strukturę i uwarunkowania opinii i postaw.
Dwie najczęściej stosowane metody jakościowe to pogłębione wywiady indywidualne (In-Depth Interview – IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI)

Badania jakościowe

Badania jakościowe

Jakościowe badania marketingowe

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) to osobista rozmowa, podczas której prowadzący wywiad zachęca respondenta do swobodnego wypowiadania się w danej kwestii i wyrażania prawdziwych emocji. Celem wywiadu nie jest uzyskanie prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”, ale spontaniczne pojawienie się wątków, które są następnie podejmowane i rozwijane. Wyjaśnienie wątpliwości i pogłębienie wypowiedzi.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) polegają na przeprowadzeniu dłuższego spotkania – dyskusji w grupie 6-10 osób. Dyskusję prowadzi moderator. Jego rolą jest nie tyle zadawanie konkretnych pytań, lecz umiejętne kierowanie dyskusją w sposób, który pozwoli uczestnikom na pełne i wiarygodne wypowiedzenie się na zadane tematy

Wywiady grupowe mają dodatkową zaletę w porównaniu z innymi metodami jakościowymi. Pozwalają mianowicie na obserwowanie i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy. Uczestnicy spotkania nie działają w izolacji, lecz wzajemnie się stymulują i inspirują do dyskusji. Zwiększa to wartość uzyskanych w ten sposób danych i sprawia, że informacje zebrane podczas jednego wywiadu grupowego nie stanowią prostej sumy informacji.

Badania tego typu realizujemy dla wielu naszych Klientów