Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników. Zadowoleni pracownicy są najlepszą wizytówką firmy – dobrze pracują, przynosząc firmie zyski, mają pozytywny wpływ na innych pracowników. Z drugiej strony, brak satysfakcji z pracy jest czynnikiem, który działa negatywnie zarówno na pojedynczego pracownika, jak i na resztę zespołu. Także klienci bardzo szybko wyczuwają, że w firmie „coś jest nie tak”. Niezadowoleni pracownicy na ogół nie ukrywają tego faktu, a jeżeli próbują, to zazwyczaj nie potrafią skutecznie opanować negatywnych emocji, które przekładają się na ich zachowanie. W wielu przypadkach postawy niezadowolenia z pracy mogą być uzasadnione. Pracownicy mogą dostrzegać problemy, które dla kierownictwa pozostają niewidoczne.
W badaniu klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej analizowane są:

  • ogólna satysfakcja pracowników z pracy; czyli ogólny poziom zadowolenia z pracy w firmie.
  • satysfakcja zadaniowa pracowników to zadowolenie z organizacji firmy: pracownik może dobrze wykonywać to, co zostało mu przydzielone z tytułu zadań służbowych.
  • satysfakcja pracowników z atmosfery i stosunków międzyludzkich panujących w firmie jako miejscu pracy.

Badanie satysfakcji pracowników

Stopień satysfakcji z pracy

  • Badanie pozwoli określić ogólne zadowolenie pracowników z obecnego miejsca pracy, jak i zadowolenie z organizacji tego miejsca.
  • Opisane zostaną „dolegliwości” w miejscu pracy, czyli to, na czym, zdaniem pracowników, polegają główne niedogodności w firmie.
  • Identyfikacja przyczyn niezadowolenia z pracy jest szansą poznania tego, co pracownika martwi i niepokoi, by następnie rozwiać jego obawy i zapobiec ich powstaniu w przyszłości.
  • Dla wysokiej satysfakcji z pracy niezbędna jest świadomość podziału kompetencji. Opisane zostanie, na ile pracownicy wiedzą, co należy do zadań innych, a co do ich własnych.
  • Pracownicy dokonają oceny systemu wynagrodzeń, premiowania oraz warunków socjalnych w firmie, co pozwoli stwierdzić, na ile czynniki te są akceptowane przez pracowników.
  • Obciążenie pracą to kolejny czynnik determinujący, czy pracownicy będą zadowoleni z działalności w firmie. To także zostanie sprawdzone w badaniu.
  • W wyniku badania zostanie sporządzona mapa percepcyjna pokazująca, co dla pracowników jest ważne w pracy i na ile firma zapewnia im te warunki.

Identyfikacja z misją firmy, jej wartościami, normami i celami

  • Badanie sprawdzi, czy pracownicy znają misję firmy i wynikające z niej wartości, czy widzą ich przełożenie na swoją pracę.
  • Ważne jest określenie rodzaju identyfikacji pracowników z firmą: czy jest to identyfikacja pozytywna, czy też pracownicy nie postrzegają siebie w kategoriach swego zakładu pracy. Dla pracowników, którzy pozytywnie identyfikują się ze swoją firmą, przynależność i działalność w danym przedsiębiorstwie jest ważnym elementem tego, jak spostrzegają siebie i swoje życie.

Komunikacja

  • Dzięki przyjrzeniu się systemowi komunikacji w firmie, możliwe będzie określenie skuteczności kanałów komunikacji z punktu widzenia osób, które otrzymują informacje, czyli pracowników. Zidentyfikowany zostanie przepływ informacji zarówno miedzy pracownikami jak i poszczególnymi działami.
  • Badanie pokaże, czy i w jaki sposób przekazywane są informacje zwrotne odnośnie wykonanej pracy.
  • Przeanalizowane zostaną potrzeby informacyjne pracowników oraz stopień ich doinformowania odnośnie życia firmy.
  • Uzyskane zostaną bardziej szczegółowe informacje na temat tego, co komunikować pracownikom i w jaki sposób. Ludzie lubią wiedzieć i jeżeli są dokładnie poinformowani, nie plotkują i nie markują pracy, a to korzystnie wpływa na stosunki panujące w firmie.
  • Opisane zostaną zachowania kierownictwa i pracowników (komunikacja) w sytuacjach kryzysowych.

System motywacyjny

  • Powszechnie zakłada się, że prawidłowy, uniwersalny system motywacyjny powinien uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i indywidualne potrzeby zatrudnionych w nim osób. Proponowane badanie pozwoli sprawdzić, czy istniejący w Państwa firmie system faktycznie uwzględnia te czynniki.
  • Dzięki przyjrzeniu się systemowi motywacyjnemu, możliwe będzie wykazanie, czy pracownicy znają go i rozumieją. W firmie, która stosuje efektywny system motywacyjny, pracownicy dobrze wiedzą, jakich profitów mogą oczekiwać za swoją pracę, dzięki czemu sprawnie i efektywnie działają.

Rozwój zawodowy

  • Badanie pokaże, czy pracownicy widzą w firmie swoją przyszłość, czy postrzegają ją jako miejsce, w którym mają szansę na rozwój zawodowy i awans. Dostrzeganie przez pracowników faktu, że w firmie istnieją możliwości rozwoju, że dobra praca jest zauważana, doceniana i nagradzana przydzielaniem bardziej odpowiedzialnych obowiązków, przekłada się bezpośrednio na jakość i efektywność pracy.
  • Ciekawe jest także przyjrzenie się temu, od czego, zdaniem pracowników, zależy awans w firmie / jednostce organizacyjnej

Postrzeganie przełożonych przez pracowników

  • To, jak pracownicy widzą swoich przełożonych, ma niebagatelne znaczenie dla stosunków panujących w firmie. Podczas badania pracownicy dokonają oceny swoich przełożonych: ich umiejętności społecznych, sposobu sprawowania władzy oraz stylu kierowania, ich fachowości i kompetencji.
  • Badanie pozwoli zdiagnozować, czy istnieje jawny, bądź skrywany konflikt między pracownikami a przełożonymi. Klimat w firmie w dużej mierze zależy od kierownictwa: ich postawa wpływa na to, czy ludzie będą się czuli zmotywowani

Postrzeganie samych siebie przez pracowników

  • Ocena siebie jako pracownika ma przełożenie na efektywność pracy jednostki. Na samoocenę składają się między innymi takie czynniki jak: umiejętność efektywnego wykonywania powierzonych działań, własny wkład w tworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy, innowacyjność, motywacja do pracy. Wszystkie te czynniki zostaną uwzględnione w badaniu. Pracownicy, którzy pozytywnie widzą siebie i swoją pracę, starannie i fachowo robią to, co do nich należy. Czują się związani z ludźmi, z którymi pracują, dbają o atmosferę w miejscu pracy. Widzą swój wkład w firmę, chętnie inwestują w pracę więcej wysiłku, niż uzasadnia to ich wynagrodzenie. Są twórczy i pomysłowi.
  • Badanie pokaże także, czy praca w firmie daje pracownikom poczucie spełnienia, czy mają poczucie podmiotowości.

Dodatkowe korzyści które daje badanie satysfakcji pracowników

  • Badanie satysfakcji pracowników jest szansą poznania źródeł problemów oraz pokazuje pewną hierarchię koniecznych zmian. Jasnym staje się, jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłości. Dzięki badaniu nie będzie to działanie na ślepo – metodą prób i błędów, gdyż wiadomo będzie, co i jak należy usprawnić. Większość zmian wywołuje pewien sprzeciw i opór. Tu istnieje szansa zredukowania ich, gdyż zaangażowani w proces pracownicy, będą mieli poczucie współtworzenia zmian.
  • Wyniki badania są cennym źródłem informacji i pomysłów, które można niemalże natychmiast wykorzystać. Pracownicy mają często gotowe już rozwiązania na ulepszenia atmosfery w firmie i chętnie się nimi dzielą.

Badanie satysfakcji pracowników, Badanie opinii pracowniczej ma jeszcze jedną dodatkową wartość. Jest to pewien rodzaj wewnętrznego marketingu. Pytani o opinie pracownicy, mają poczucie wpływu na życie firmy. Mają możliwość wyrażenia swoich poglądów. Tym samym firma zaspakaja jedno z oczekiwań pracownika: możliwość kształtowania firmy, a tym samym wzmacnia jego poczucie przynależności i identyfikację z firmą.