Zmiany sposobu obsługi

Zmiany sposobu obsługi w sieci McDonalds

Zmiany sposobu obsługi klieta to temat który ciągle nurtuje szefów sieci. Co jakiś czas pojawiają się tendencje i pomysły aby wyeliminować człowieka z procesu obsługi klienta. Mamy już samoobsługowe kasy w maketach, wirtualnych doradców na stronach www, a teraz czas na testowanie bezobsługowej obsługi w restauracji…

Ciekawy pomysł, ale czy się przyjmie?

McDonalds stawia na technologię

Źródło: McDonalds stawia na technologię

Przy­cho­dy McDo­nalds’a w ostat­nim cza­sie mocno spa­da­ją, więc po­pu­lar­na sieć barów szyb­kiej ob­słu­gi, szuka po­my­słów na przy­cią­gnię­cie do sie­bie klien­tów. Naj­now­szy sta­wia na no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię. W lo­ka­lach sieci już wkrót­ce po­ja­wią się urzą­dze­nia z ekra­na­mi do­ty­ko­wy­mi, za po­śred­nic­twem któ­rych bę­dzie można skła­dać za­mó­wie­nia, per­so­na­li­zu­jąc wła­sny po­si­łek.

W Stanach Zjednoczonych rusza właśnie program pod nazwą „Create Your Taste”, którego celem jest zachęcenie konsumentów do korzystania z oferty sieci. Do końca przyszłego roku, na terenie 2000 lokali McDonaldsa pojawią specjalne kioski wyposażone w ekrany dotykowe.

Każdy klient, za­miast pod­cho­dzić do lady w celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, bę­dzie mógł sko­rzy­stać ze wspo­mnia­ne­go au­to­ma­tu, by do­kład­nie je sper­so­na­li­zo­wać. W ten spo­sób bę­dzie można m.​in. zre­zy­gno­wać z tłu­ste­go ma­jo­ne­zu, wy­brać fryt­ki ze słod­kich ziem­nia­ków, czy też za­mie­nić wo­ło­wi­nę na kur­cza­ka. Zło­żo­ne w ten spo­sób za­mó­wie­nie zo­sta­nie na­stęp­nie do­star­czo­ne bez­po­śred­nio do sto­li­ka.

Na razie trud­no jesz­cze stwier­dzić czy nowy po­mysł przy­cią­gnie klien­tów, ale mło­dzież uwiel­bia no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie, więc nie da się wy­klu­czyć, że za­in­te­re­su­je ich taki spo­sób skła­da­nia za­mó­wień.

Więcej o jakości obsługi

Jak mierzyć zmiany jakości obsługi, zmiany sposobu obsługi klienta

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 18 grudnia 2014


  • Udostępnij:

Ostatnio dodane

Głosowanie

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

  • Tak (67%, 137 Głosów)
  • Nie (24%, 49 Głosów)
  • Nie mam zdania (9%, 19 Głosów)

Liczba głosów: 205

Loading ... Loading ...